หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ม.3

หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ม.3

มัธยมศึกษา
หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์
รายวิชา รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้จัดพิมพ์ องค์การค้าของ สกสค.
ผู้เรียบเรียง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่ ปีการศึกษา 2555 รอบที่ 1